Οι μονάδες της NORDIA MARBLES στη Λυκόβρυση και στη Δράμα, λειτουργούν με
πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, προσφέροντας υπηρεσίες και
προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες τους.

Η  εταιρεία μπορεί να παρέχει στους πελάτες  της  στοιχεία σήμανσης CE,  για  τελικά
προϊόντα μαρμάρων ή άλλων λίθων,  βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 305/2011
για τα δομικά  υλικά.